11 ต.ค. 2554

พระของขวัญพูดได้ เปล่งรัศมีแล้วลอยไป ก็ได้ในสมัยที่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะมอบพระของขวัญให้กับผู้ใด พระ

เดชพระคุณท่านจะต้องให้ผู้ที่มาขอรับพระของขวัญ ได้ฝึกการภาวนาเสียก่อน จึงมอบพระของขวัญให้

ไป พร้อมกับกำชับให้ผู้นั้นหมั่นเจริญภาวนาอยู่เสมอ อย่าให้ทอดทิ้ง"ธรรม" แล้วภายหลังต่อมาจึงให้

พิมพ์คำแนะนำการปฏิบัติภาวนาแจกพร้อมกับพระของขัวญ ให้แก่ผู้มาขอรับพระของขวัญทุกคน

และได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

หลวงปู่ท่านได้สร้างพระผงมอบเป็นของขวัญแก่ผู้มาทำบุญสร้าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ใครบริจาค ๒๕ บาทขึ้นไปจะได้ พระ๑ องค์
แม้บริจาคเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้คนละ ๑ องค์เท่านั้น พระของขวัญ
วัดปากน้ำมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน

ท่านพูดว่าสร้างคนนั้นสร้างยาก เรื่องเสนาสนะไม่ยาก" การสร้างคนนั้นเป็นอัธยาศัยที่ท่านสนใจ

 ภิกษุสามเณรรูปใดมีสติปัญญาสามารถ 

เที่ยวนำฝากสำนักโน้นสำนักนี้ให้ได้รับการศึกษาชั้นดีต่อไป

 และเพื่อรับเอาขนบธรรมเนียมของสำนักนั้นมาปฏิบัติ

พอเหมาะสม เป็นการให้สังคมแก่ศิษย์เป็นอย่างดี 

วางแนวทางให้มีการติดต่อกัน ให้มีสัมพันธ์ต่อกัน 

ให้แสดงความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

แม้ในคณะธรรมยุตท่านก็ส่งเสริมให้ได้บรรพชาอุปสมบท 

คือศิษย์สมัครใจก็อนุญาต ไม่มีความรังเกียจใครผู้ใด 

ท่านพูดว่า เรามองกันในแง่ดีจะมีสุขใจ เพียงเท่านี้ก็พอใจแล้ว "

(พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ต่อ)
                แม้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร แต่ไม่มีใครเรียกชื่อนั้น เรียกหลวงพ่อเสมอมา บางคนก็ไม่ทราบว่าท่านมีสมณศักดิ์ เพราะภิกษุสามเณรในวัดและคนวัดก็เรียก "หลวงพ่อ" เสียหมด บางคนเรียกว่า "เจ้าคุณพ่อ"
                นอกจากท่านจะสร้างคนให้เป็นคนแล้ว เสนาสนะก็ได้จัดทำรุดหน้าไป แต่เพราะท่านฝักใฝ่ในด้านกรรมฐานเสียมาก การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ก็ไม่ใคร่สนใจมากนัก ท่านพูดว่าสร้างคนนั้นสร้างยาก เรื่องเสนาสนะไม่ยาก ใครมีเงินก็สร้างได้ แต่ความสำคัญต้องสร้างคนก่อน

หลวงพ่อสดวัดปากน้ำสอนให้ภาวนา สัมมาอะระหัง ความหมายของคำว่า “สัมมาอะระหัง”


หลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านจะสอนให้ภาวนา " สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง " ๓ ครั้ง เมื่อใจของเราซัดซ่ายไปในเรื่องฟุ้งซ่านทั้งหลาย พร้อมกลับให้ใจของเรา หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หยุดอยู่กลางดวงใส น้อมจิตเข้าไปในกลางดวงใสเรื่อยๆก็จะพบกับองค์พระภายในตัว คือ กายธรรม หรือองค์พระธรรมกาย

ความหมายของคำว่า “สัมมาอะระหัง”
คำว่า “สัมมาอะระหัง” เป็นภาษาบาลี มีศัพท์ควบคู่กันอยู่ ๒ ศัพท์ “สัมมา” ศัพท์หนึ่ง “อะระหัง” ศัพท์หนึ่ง

“สัมมา” เป็นศัพท์ที่มีความหมายสูง แปลว่า ชอบในพระพุทธคุณ ๙ บท ท่านเอาศัพท์นี้เข้าคู่กับ “สัมพุทโธ” เป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นบทแสดงพระคุณของพระพุทธเจ้า แปลว่าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ นอกจากใช้ในบทพระพุทธคุณแล้ว ยังมีใช้ในองค์อริยมรรค ๘ ด้วย โดยมีคำว่า สัมมา ควบองค์มรรคอยู่ทุกข้อเป็น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นต้น 

29 ก.ย. 2554

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำแสดงได้แจ้งชัด และชี้ทางปฏิบัติให้โดยตรง

 วันครูวิชชาธรรมกาย
" การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ มิได้มาตัวเปล่า 
ต่างมีบุญและบาปที่ทำไว้ในอดีตติดมาทุกคน 
ต่างกันแต่มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ช้าเราก็ต้องตายดอก 
อย่ามาแบกเอาบาปเพิ่มไปอีกเลย 
ลาภสักการะอันหมุนลงได้เป็นราคาเงินนั้น 
เป็นสมบัตินอกกายตายแล้วเอาไปไม่ได้ดอก 
มันเป็นของใช้สอยประจำโลก 
เราตายแล้วก็ตกเป็นของคนอื่น เขาอาศัยใช้ต่อไป 
ใครจะว่าเป็นของใครไม่ได้ทั้งนั้น 
โลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญ สร้างบาป " 

 เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาก ผู้ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้ว ยากที่จะนำมาแสดงให้แจ่มแจ้ง ให้เป็นผลปฏิบัติได้ แต่หลวงพ่อสด วัดปากน้ำแสดงได้แจ้งชัด และชี้ทางปฏิบัติให้โดยตรง จึงสมควรเถิดไว้ในฐานันดรพระธรรมกถึกชั้นเยี่ยม ซึ่งข้าพเจ้าขอกราบแสดงความเคารพอย่างสูงต่อท่านไว้ในที่นี้ด้วย

26 ก.ย. 2554

ชมวีดีโอ ประวัติหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ


หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ก่อนที่ท่านจะออกบวช

โดยเกิดธรรมสังเวชขึ้นในใจว่า 

"การหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลำบาก บิดาของเราก็หามาอย่างนี้ 

ต่างไม่มีเวลาว่างกันทั้งนั้น ถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมีก็เป็นคนชั้นต่ำ 

ไม่มีใครนับหน้าถือตา เข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอายไม่เทียมหน้าเขา 

บุรพชนต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกัน 

จนถึงบิดาเราและตัวเราในบัดนี้ ก็คงทำอยู่อย่างนี้ 

ก็บัดนี้บุรพชนทั้งหลายได้ตายไปหมดแล้ว 

แม้เราก็จักตายเหมือนกัน เราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยู่ทำไม 

ตายแล้วเอาไปไม่ได้ บวชดีกว่า" 

เมื่อได้โอกาสท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระ อธิษฐานว่า 

"ขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลย ขอให้ได้บวชเสียก่อน 

เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขา ขอบวชไปจนตลอดชีวิต" 

นี้ท่านบอกว่าเริ่มอธิษฐานมาตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี 

ประวัติหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ